Pand 2e jan van der Heijdenstraat 89 Herkraakt.

Amsterdam 2-11-2003

Op zondag 2 november 2003 heeft kraakgroep de Pijp het pand aan de 2e J v/d Heijdenstraat 89 herkraakt Nadat het een jaar geleden op last van de rechter is ontruimd, omdat de eigenaar, Dhr. Bremer, het bij de rechter aannemelijk kon maken dat hij het pand zou gaan verbouwen, gebeurde er niets. Na nog een jaar leegstand heeft de kraakgroep besloten dat het niet langer te tolereren viel en heeft het pand herkraakt.

De eigenaar, Dhr. Bremer, toentertijd deelraadslid voor de VVD, heeft het pand voor een prikkie gekocht, in de tijd dat het stadsdeel bekend maakte dat het sloopbesluit ingetrokken zou worden na een grondige aanpak van de fundering. Toen al kwam de integriteit van de eigenaar ter discussie. Als deelraadslid van de verantwoordelijke commissie, was hij precies op de hoogte van de mogelijkheden die het pand bood.

Vervolgens kwam Bremer in conflict met de huurder van de bel en sous etages. Bremer wou ook deze etage leeg hebben om deze na renovatie te verkopen. De huurder was niet van plan te vertrekken voor een minder grote woning en wou ook graag in dezelfde buurt blijven. Dit is uitgemond in nog steeds lopende juridische procedures. In die tijd zijn de boven gelegen etages leeg blijven staan.

Op 31 maart 2002 werden de leegstaande etages gekraakt. Al vrij snel starte Bremer een kort geding tegen de krakers om het pand weer ontruimd te krijgen. Hij zou het pand gaan renoveren. Ons verweer was dat het niet mogelijk was met de renovatie te beginnen voordat de fundering was hersteld. Er lag immers nog steeds een sloopbesluit op het pand tot het funderingsherstel was uitgevoerd. Funderingherstel kan pas nadat het geschil met de huurder was opgelost. Bremer kon bij de rechter aannemelijk maken dat de procedure tegen deze huurder op zijn eind liep en dat hij al voorbereidende werkzaamheden op de gekraakte etages kon doen. Ook zou hij vast gereedschap van de aannemer op deze etages stallen. Dit was voor de rechter genoeg om het pand te laten ontruimen. Uiteindelijk werd het pand op 1 oktober door de politie ontruimd.

Ondertussen staat de integriteit van hans Bremer, die momenteel deelraadslid is voor de eenmansfractie van Amsterdam Leeft, weer ter discussie binnen de deelraad. Volgens Egbert de Vries, deelraadsvoorzitter van Oud Zuid, is er sprake van belangenverstrengeling. Nadat zijn  vergunningaanvraag om de etages samen te voegen was afgewezen, heeft hij uit name van zijn deelraadfunctie een brief geschreven aan wethouder Duco Stadig. Hij vraagt de wethouder in deze brief de bevoegdheid over het splits- en samenvoegingbeleid bij het stadsdeel Oud Zuid weg te halen.

Dit pand is een van de vele panden in de buurt die langdurig leegstaan. Veel buurtbewoners hebben vele malen hierover hun beklag gedaan bij het stadsdeel. Ook kraakgroep de pijp heeft meerdere malen het stadsdeel gewezen op het feit dat er in de buurt veel te veel leegstand is en het stadsdeel er zelfs op gewezen heeft hoe deze langdurig leegstaande woningen aan de hand van de leegstandswet kan vorderen. Het stadsdeel doet wel toezeggingen om de grootschalige leegstand aan te pakken. Er gebeurt verder niet veel vanuit de kant van het stadsdeel. Het is voor ons dan ook niet te verkroppen dat een deelraadslid leegstand creëert in plaats van aanpakt. Ook na renovatie zullen de woningen waarschijnlijk lang leeg blijven staan, omdat het dure koopwoningen zullen worden.

..

Deelraadslid H.C. Bremer splitst illegaal zijn pand.

Nadat kraakgroep de Pijp op zondag 2 november het pand aan de Tweede Jan van der Heijdenstraat 89 herkraakte, ging zij op zoek naar de actuele situatie rond het pand. Al snel bleek dat Bremer zijn pand in november 2002 kadastraal heeft laten splitsen. Er is hiervoor door het stadsdeel echter geen vergunning afgegeven.

Op het pand rust nog steeds een sloopbesluit. Dit wordt pas ingetrokken op het moment dat de fundering is aangepakt. Een splitsingsvergunning kan pas worden afgegeven als de fundering van het pand 25 jaar onderhoudsvrij is. Navraag bij het stadsdeel leerde dat er geen vergunning is afgegeven. Desondanks blijkt uit de huidige kadastrale toestand dat het pand al gesplitst is.

In de splitsingacte wordt er verwezen naar een brief van prof. Mr. P. Nicolaï die betrekking zou hebben op artikel 33 van de Huisvestingswet, waarin een splitsingsvergunning geacht wordt onherroepelijk te zijn verleend. Dit besluit zou zijn gepubliceerd zijn in art 3 van het besluit van B&W d.d. 19/1/1999 van het gemeenteblad afdeling 3, volgnummer. 12.

Het lijkt er dus op dat Bremer een nieuw gat van Genet heeft ontwikkeld. Bremer maakt deel uit van de commissie wonen in stadsdeel Oud Zuid. Deze commissie heeft al verschillende malen beloofd de splitsingen binnen het stadsdeel te monitoren. Dit omdat er zoveel onduidelijkheid is over de splitsingsvijver die ontstaan is in de tijd van het gat van Genet.

Al eerder stond de integriteit van Bremer ter discussie. Bremer – destijds deelraadslid voor de VVD – heeft het pand voor een prikkie gekocht. Indertijd maakte het stadsdeel bekend dat het sloopbesluit ingetrokken zou worden na een grondige aanpak van de fundering. Toen al kwam de integriteit van de eigenaar ter discussie. Als deelraadslid van de verantwoordelijke commissie was hij precies op de hoogte van de mogelijkheden die het pand bood.

Enkele weken geleden stond Bremer weer ter discussie binnen de deelraad. Volgens Egbert de Vries, deelraadsvoorzitter van Oud Zuid, is er sprake van belangenverstrengeling. Nadat zijn vergunningaanvraag om de etages samen te voegen was afgewezen, heeft hij uit naam van zijn deelraadfunctie een brief geschreven aan wethouder Duco Stadig. Hij vraagt de wethouder in deze brief de bevoegdheid over het splits- en samenvoegingbeleid bij het stadsdeel Oud Zuid weg te halen.

Voor de kraakgroep is de maat vol: Wij eisen dat Bremer uit de raad gezet word, en het pand onteigend word.

..

Bremers reactie

Aan: Griffier Stadsdeelraad Oud Zuid

Beste Monique,

In het laatste nummer van de door stadsdeel Oud Zuid betaalde Pijpkrant is een raadslid afgebeeld met een zeer suggestieve tekst. In de bijlage zit een copie van de afbeelding en een rectificatie.

Tegen de kraker die het stukje in de Pijpkrant heeft opgesteld loopt inmiddels een politieonderzoek.

Het Presidium ziet blijkens een brief van 17 januari geen aanleiding om over deze publicatie het DB of de Pijpkrant rechtstreeks te benaderen. Hoewel de Pijpkrant een onafhankelijke redactie heeft, wordt de Pijpkrant geheel door het stadsdeel betaald.

Ik verzoek de publicatie in de Pijpkrant op de agenda te zetten van de relevante commissie.

Ik verneem graag een reactie.

Vriendelijke groet,

Hans Bremer

020-6719453

cc raaadsleden Oud Zuid

Reactie op stukje splitsing pand Hans Bremer

In de vorige Pijpkrant verweet Otto Keyzer van kraakgroep de Pijp dat Hans Bremer zijn pand illegaal zou hebben gesplitst. Hans Bremer wordt nu in de gelegenheid gesteld dit recht te zetten.

Stadsdeel de Pijp besloot in 1991 om de panden 2e Jan van der Heijdenstraat 85-99 te slopen en in 1995 om de panden in overleg met de eigenaren te herstellen. Sinds 1998 loopt er een project om de panden met de particuliere eigenaren op hoogwaardige wijze te renoveren.

Sinds 1999 heeft het stadsdeel echter geprobeerd de panden te verkopen aan bewoners of projectontwikkelaars onder steeds wisselende voorwaarden. Volgens de andere eigenaren heeft het stadsdeel zich niet aan de vernieuwbouwafspraken gehouden. Drie eigenaren hebben hun pand sinds 1998 verkocht, omdat ze de ingrijpende renovatie niet in eigen beheer wilden uitvoeren. Ik kocht een pand met bedrijfsruimte om daar na een grondige renovatie een artsenpraktijk te vestigen en er zelf te gaan wonen. Sinds november 2000 heb ik een bouwvergunning voor de bouw van een bedrijfsappartement en een woonappartement.

De heer Keyzer van kraakgroep de Pijp stelt in de Pijpkrant van december dat mijn integriteit ter discussie zou staan, omdat ik mijn pand illegaal zou hebben gesplitst. Niet ik maar een notaris heeft het pand gesplitst nadat de afdelingvergunningen van stadsdeel Oud Zuid had bevestigd dat voor de afsplitsing van de bedrijfsruimte geen splitsingsvergunning nodig was. Begin november heb ik dhr Keyzer reeds gemaild dat voor de afsplitsing van bedrijfsruimte van bovenliggende woningen geen vergunning nodig is. Ik vind het jammer dat “dhr Keyzer” van kraakgroep de Pijp mij op een zo suggestieve wijze negatief  in de Pijpkrant afschildert en meent om naar aanleiding van de geheel legitieme splitsing het pand te moeten kraken, terwijl daar werd gewerkt aan de renovatie. Om de ramen en gereedschappen van derden en mijzelf te redden, heb ik direct na de kraak aangeboden om de ramen aan de voorgevel verder af te schilderen in ruil voor de in het pand aanwezige gereedschappen en bouwmaterialen. Ondanks herhaaldelijk aandringen van mij en de buurtregisseur zijn de gereedschappen van de aannemer ad 3000 Euro nog steeds niet teruggegeven. De politie, ik en de buren hebben meerder keren geconstateerd dat de krakers het pand vernielen en zonder toestemming spullen van mij op straat zetten.

Door de kraakactie is de renovatie onmogelijk en wordt de kwalitatieve opwaardering van het pand onmogelijk gemaakt. Voorafgaande aan de grondige renovatie waren er in het pand geen voorzieningen aanwezig. Blijkbaar is dit voor de in het pand aanwezige krakers geen probleem. Naast alle vereisten om te mogen verbouwen, voldeed ik aan alle regels zoals de gemeente die stelde. Het is een schande dat krakers op deze manier een kwalitatieve impuls van de woningvoorraad kunnen tegenhouden.

Net zoals bij de vorige kraakactie zal ik de schade proberen te verhalen op kraakgroep de Pijp (en andere medeplichtigen) die voor de diefstal en kraak van mijn pand verantwoordelijk zijn. Voor de samenleving als geheel is het belangrijk dat het kraken van panden die worden verbouwd als een zwaar delict worden beschouwd. Sinds de kraak van mijn pand heb ik hierover met meerdere kamerfracties contact. Met velen anderen hoop ik dat het kraken van woningen op korte termijn strafbaar wordt. De stad heeft meer aan het wegnemen van ambtelijke stroperigheid, flexibele procedures en eenvoudigere vergunningen. Pas als aan deze voorwaarden is voldaan, zijn corporaties en marktpartijen weer in staat om woningen te bouwen die passen bij de beurs van alle Amsterdammers.

Ik waardeerde het zeer dat de Pijpkrant in 2001 een stukje schreef over een ex-bewoner van mijn pand die ik zo goed had geholpen aan zijn nieuwe woning. Ook nu waardeer het weer dat de Pijpkrant mij in de gelegenheid heeft gesteld een aantal onjuistheden in de vorige Pijpkrant recht te mogen zetten.

Hans Bremer januari 2004

Buurtbrief na de brand

Beste buren,

In de nacht van 7 op 8 maart is het pand aan de 2e Jan van der Heijdenstraat 89 in vlammen opgegaan. Doormiddel van deze brief willen wij onze spijt en medeleven met de buurt betuigen. Ook willen wij benadrukken dat de brand, in tegenstelling tot wat de eigenaar beweerd, niet is aangestoken, maar ontstaan is zoals er vele woningbranden dagelijks ontstaan. De bewoners werden in hun slaap verrast door de rook. De keuken stond in brand en hoewel zij nog geprobeerd hebben de brand met brandblussers te bestrijden, bleek dit niet meer mogelijk te zijn. Zij moesten het pand ontvluchten. Door de brand hebben zij hun huis, persoonlijke spullen en hun kat verloren.

Het pand stond, zoals velen van u waarschijnlijk al weten, enige jaren geleden op de nominatie om gesloopt te worden. Bremer, die dankzij zijn positie in de deelraad al vroeg op de hoogte was, kocht het pand in ’99 op toen duidelijk werd dat het sloopbesluit ongedaan gemaakt zou worden. Van af dit moment heeft hij geprobeerd de huurders van het pand weg te krijgen, wat bij de huurders van twee en drie hoog ook daadwerkelijk gelukt is. Aangezien het niet lukte de bewoner van één hoog en de begane grond weg te krijgen bleven de bovenste twee etages leeg staan.

Deze etages zijn in maart 2002 gekraakt en in oktober na een juridische procedure ontruimd. Bremer heeft toen het pand illegaal gesplitst en de woningen uitgesloopt en onbewoonbaar gemaakt waarna deze weer langdurig leeg stonden. Om deze reden werden twee en drie hoog in 2003 opnieuw gekraakt. Na de kraak hebben de bewoners de meest noodzakelijke voorzieningen herbouwd en ondanks de tegenwerking van de eigenaar ook het water weten aan te sluiten.

Kraakgroep de Pijp betreurt deze brand, net als ze andere woningbranden betreurt. We willen benadrukken dat een brand alleen maar slachtoffers maakt en dat bewoners er nooit baad bij hebben als hun woning uitbrand. We hopen doormiddel van deze buurtbrief  helderheid te geven van de positie van de kraakgroep.

Met vriendelijke groet,

Kraakgroep de Pijp

Molli Chaoot

Van Ostadestraat 55hs

1072 SN Amsterdam

This entry was posted in Kraakgroep de pijp. Bookmark the permalink.