23-01-95 Hoorzitting bezwarencommissie: DEELRAAD HOORT GAT VAN BAKKER.

23 januari 1995

Maandag 23 januari heeft de bezwarencommissie een hoorzitting gehouden over het bezwaarschrift van ons tegen de beslissing die de deelraad heeft genomen, om ons te ontruimen. Wij hebben vanaf het eerste contact met de deelraad al aangegeven dat wij vrijwillig zullen vertrekken als er op zeer korte termijn gebouwd gaat worden. Met dit voorstel ging de deelraad niet akkoord en verzon even een juridisch aanschrijven (dat is een ontruimingsvonnis door middel van bestuursrecht). Omdat wij van mening zijn dat nu ontruimen zinloos is omdat er nog niet een goedgekeurd bouwplan is, dus het nog wel even gaat duren met de aanvang van de bouw.

De voorzitter ( mr F.E.W.v/d Broek) begon ermee dat het stadsdeel begreep dat het voor ons een principe kwestie is, maar dat dat voor de deelraad ook zo is. Zij maken dus gelijk duidelijk dat de pijp principieel tegen onze manier van wonen is.

Het eerste punt in hun aanschrijving is artikel 27 van de kampeertwet. Het is verboden kampeermiddelen te plaatsen of geplaatst te houden buiten een kamping. De definitie van kamperen is overigens recreatie. Wij konden hen al vrij vlot duidelijk maken dat wij het terrein niet voor recreatie, maar voor bewoning in gebruik hebben genomen. Zowiezo richt de kampeerwet zich op eigenaren van terreinen en niet tot kampeerders.

Het tweede punt in hun aanschrijven is artikel 2.20 van de A.P.V. (Algemene Plaatselijke Verordening). Het is verboden op of aan de weg een voertuig, woonwagen bla die bla als slaapplaats te gebruiken of daarin te overnachten danwel gelegenheid daartoe te bieden. Degene die voor de deelraad de aanschrijving verdedigde (mr D. de Loos) gaf zelf al aan dat de deelraad de ± 2.40 meter hoge schutting heeft laten plaatsen om mensen van het terrein te weren. Gezien dit feit kun je dus niet meer spreken over “aan de weg” .

Weg wordt in artikel 1.1b van diezelfde A.P.V. omschreven als “een open plaats al dan niet met enige beperking toegankelijk voor het publiek. Als wij dat combineren met de verhalen van smeris (die op een fiets van een bewoner zijn gaan staan om alleen al over de schutting te kunnen kijken) en dat de heer de Loos (die in samenwerking van een collega de aloude kontje-methode -wel toepasselijk overigens bij het Gat van Bakker- over de schutting moest gluren, om te kijken wat er nou precies aan de hand was) valt dat “enige beperking” dus in het niet. Zij konden het gat zelf al niet betreden.

Het derde punt in hun aanschrijving is artikel 8.2 van de A.P.V.. Het is verboden, zonder vergunning stoffen of voorwerpen aan, op, in of boven “de weg” te plaatsen, aan te brengen, te hebben of te storten. Wij zien dit artikel dan ook niet anders als een nog vagere omschrijving van het voorgaande artikel. Zo’n vage omschrijving bied voor hun het voordeel dat je het zo gek niet kunt verzinnen of ze hebben er wel een regeltje voor. Omdat er in dit artikel weer diezelfde “weg” wordt gesproken blijft ons verweer hierop het zelfde.

Zij vermelden in die aanschrijving ook de gronden waarop ze tot dit besluit zijn gekomen.

-Omdat er 8 mei 1994 een bouwvergunning is afgegeven. wij snappen niet helemaal wat zij hiermee willen zeggen, maar het moge duidelijk zijn dat zolang er geen goedgekeurd bouwplan is er nog niet gebouwd kan worden. Wij zien dan ook nog steeds geen reden om uit Bakkers gat te verhuizen.

-Er bij het stadsdeel de vrees bestaat dat als zij ons gedogen, dat uitnodigend zou werken naar andere woonwagenbewoners. Nu is die vrees natuurlijk niet ongegrond omdat de gemeente sinds de ontruiming van het K.N.S.M. eiland (november 1989) een voortdurend opjaag beleid hanteert op woonwagenbewoners.

-De Pijp een van de dichtst bevolkte buurten is in Nederland en daarom geen plek heeft voor terreinen heeft die ingericht kunnen worden als zogenoemd “SLOAP”-Spaces left over before or after planning-. De naam maakt al duidelijk dat dit om terreinen gaat waar nog niet op korte term_n gebouwd gaat worden en wij begr_pen dan ook niet helemaal waarom het Gat van Bakker niet GESLOAPT kan worden.

De gemeente is al een hele tijd bezig om de door woonwagenbewoners gekraakte terreinen gelegen aan de Gevleweg en de Amerikahaven te ontruimen. Zij hebben in samenwerking met het H.V.O.(Hulp Voor Onbehuisden) een plan ontwikkeld om terreinen beschikbaar te stellen als “SLOAP” lokaties, en omdat dit soort terreinen voor ons nou niet echt het ideaalbeeld is van een leuke woonomgeving, en wij nog steeds geen gegrond bezwaar hebben gehoord tegen het bewonen van langdurig braakliggende terreinen,zullen wij onze huidige lokatie ook niet zomaar opgeven, en zullen wij doorgaan met ons leegstands onderzoek naar langdurig braakligende stukken grond.  Wij verwachten dat meer woonwagenbewoners dit soort SLOAP terreinen niet zien zitten als hun nieuwe woonomgeving, en verwachten wij binnenkort een toenemende drukte op het door ons opgerichte woonwagen kraakspreekuur.

Zo’n SLOAP lokatie gaat dan ook om een omhekt terrein waar voor bewoners (en eventuele bezoekers) gewoon toegang is, maar om met de voertuigen en woonwagens het terrein op en af te kunnen zal toch eerst de sleutel gevraagd moeten worden bij de beheerder.

Die beheerder (werknemer van H.V.O.) krijgt dan ook een kantoortje op het terrein waar deze een paar uur per dag controle zal uitoefenen op de bewoners.

Er zal gekontroleerd worden op hygiëne (wij vragen ons sterk af of dit zich zal beperken tot het besnuffelen van oksels, of dat ook de onderbroeken gecontroleerd gaan worden op remsporen). Er zal ook streng toezicht gehouden worden op de veiligheid, wat dit inhoud moet nog maar worden afgewacht, maar gezien de houding die de gemeente de laatste jaren heeft gehad ten aanzien van stadsnomaden, vragen wij ons af om wiens veiligheid het hier gaat. Het

K.N.S.M. eiland werd een week voor de bekendgemaakt ontruimingsdatum ontruimt op grond van brandveiligheid. Dit was vlak nadat er een loods was afgebrand.Deze ontruiming ging met een hoop emotioneel geweld en een bizarre intimidatie gepaard. Het overgrote deel van de woonwagens die er stonden werden weg gedeporteerd naar een terrein op de heining. Dat terrein was totaal omsloten en de wagens moesten met een kraan op de plek gezet worden omdat het terrein te klein was om de wagens op hun plek te manouvreren. De situatie liep dusdanig uit de hand dat er verschillende mensen door het raam hun wagen in moesten klimmen omdat de wagens zo dicht op elkaar stonden dat de deur niet meer open kon. Het was wel midden november en het begon al aardig kout te worden, je moest je kachel dus wel stoken, wat natuurlijk de grootst mogelijke gevaren met zich mee bracht. Op het eiland had elke wagen toch al gauw een aantal meters rondom.Er werd dus niet voor onze veiligheid ontruimd, het is mij overigens niet bekend om wiens veiligheid het hier wel ging…

Ook willen ze een regeltje dat moet voorkomen dat er overlast ontstaat naar medebewoners en omgeving. Wij zijn hier natuurlijk niet op tegen maar wij stellen wel de vraag hoe het toch kan dat er bij woonwagenbewoners wel dat soort regels worden gemaakt, terwijl die regels niet in het huur- of koopcontracten van huizen en gebouwen worden opgenomen. Is het niet zo dat er meer meldingen van overlast binnenkomen van huizenbewoners als van woonwagenbewoners.

Een standplaats op een van deze SLOAP terreinen kost f125.00 exclusief water en stroom. Op de terreinen zal sanitaire voorzieningen worden aangelegd, zodat er de mogelijkheid zal zijn om te douchen en w.c.’s te kunnen gebruiken.

Toch zal je als NIWOBE (weer zo’n nieuwe term van de gemeente die betekent NIeuwe WOonwagen BEwoner) aan een aantal eisen moeten voldoen.

-18 jaar of ouder zijn;

-en tenminste 2 jaar beschreven te staan in het bevolkingsregister van Amsterdam.

-en (aantoonbaar) tenminste 2 jaar woonachtig zijn in een bouwsel wat niet kan worden beschouwd als woning.

-en tenminste 2 jaar aantoonbaar wonen op de te ontruimen lokatie, dan wel aantoonbaar afkomstig zijn van een van de eerder te ontruimen lokaties en met toestemming van de daarbij betrokken instanties zich op huidige te ontruimen terreinen hebben gevestigd.

Zoals je kunt zien zullen er een hoop mensen van de te ontruimen terreinen (Gevleweg en Amerikahaven)niet in aanmerking komen op zo’n SLOAP terrein (wij dus na de ontruiming ook niet), en het is nog niet duidelijk wat er met die mensen zal gebeuren. Met die nieuwe A.P.V. (1994) maken ze het wel heel erg moeilijk om nog terreinen te kraken omdat het begrip “op, aan, in of boven de weg” dus eigenlijk alle grond is hoe ver die weg dan ook ligt. Er is namelijk geen aftands bepaling voor hoe ver de grond van “de weg” moet liggen. De laatste mogelijkheden die er dan nog over zijn worden lamgeslagen met de bepaling “al dan niet met enige beperkingen voor publiek toegankelijk”. Op die manier vallen de terreinen die achter een sloot of spoorweg liggen ook af. Zo laat de gemeente (en de deelraad) wel heel duidelijk zien dat zij het echt onmogelijk probeert te maken om op die manier te leven waar wij ons het lekkerst voelen, dus ook het best kunnen functioneren. Wij zien deze ontwikkelingen dan ook als een directe aanval op ons bestaansrecht, en zullen er alles aan doen om onze strijd voor ons voortbestaan met sukses te voltooien. Wij zullen dan ook niet wijken voor deze gemeente terreur en wij blijven

SWOMPEN…

This entry was posted in SWOMP-1994. Bookmark the permalink.